REFERENCE – ENERGETIKA I RUDARSTVO

Halifax reference – Energetika i rudarstvo

Naše reference iz oblasti energetike uključuju rad na prevodima za potrebe kompanija koje posluju u oblasti proizvodnje, prerade i distribucije različitih energenata, tradicionalnih i obnovljivih. Pod tradicionalnim energentima podrazumevaju se nafta, ugalj i gas. Obnovljivi izvori energije tiču se energije sunca, vetra, hidroenergije i kompleksnih pratećih instalacija koje je potrebno isprojektovati i izgraditi. Kada se radi o rudarstvu, imamo veoma kvalitetnu saradnju sa lokalnim i globalnim kompanijama iz Velike Britanije, SAD, Italije, Kine, koje su radile na unapređenju i eksploataciji brojnih rudnih nalazišta obojenih metala u regionu. Tehnička dokumentacija iz oblasti energetike i rudarstva, odnosi s javnošću, pravna pitanja, razna rešenja, dozvole i sl. – naše reference iz energetske i rudarstva pokrivaju sve vaše potrebe.

Halifax reference
Call Now Button